Sikkerhedsinstruks

 

Sikkerhedsinstruks

 

Formål

Formålet med denne instruks/plan er at skabe størst mulig sikkerhed såvel under

træningen som i tilfælde af alvorlige hændelser samt begrænse omfanget og følgerne

af alvorlige hændelser mest muligt.

Generelt

Den daglige sikkerhed i hallen er baseret på:

Deltagerlister med telefonnumre og adresser

Så sikre springbaner som muligt

Inddeling af gymnasterne efter færdigheder/niveau

Tilpasning af spring efter gymnasternes færdigheder/niveau

Løbende instruktioner til springerne

Øvede/trænede modtagere afpasset efter springernes færdigheder

Beredskabet er baseret på:

Kendskab til denne instruks

Tilstrækkeligt antal voksne på alle hold – skal være i stand til at overskue og agere

korrekt ved alvorlige hændelser

Instruktørernes viden om førstehjælp

Viden om mulighederne for at tilkalde assistance

Kriseberedskabsplan (er under udarbejdelse)

Sikkerheden

Alle instruktører, skal inden træningen i hallen påbegyndes, føre en liste over deltagere

på dagens hold – husk at tilføje dem, der kommer dryssende.

Det skal være muligt udelukkende på grund af afkrydsningslisten evt. suppleret med en

adresseliste at evakuere og kontroltælle alle børn korrekt, ligesom det skal være muligt

på baggrund af den ajourførte adresseliste at kontakte de tilstedeværende børns

forældre.

Afkrydsningslisterne (kan være en eller to lister) er grundlaget for at der kan

handles korrekt i tilfælde af brand eller ulykker, hvor forældre skal tilkaldes,

ligesom listerne har stor værdi ved eventuel iværksættelse af kriseberedskab, da

alle tilstedeværende børns identitet derved er kendt.

Springbanerne skal være så sikre som muligt – sikres med skridmåtter. Banerne bør kun

planlægges af trænede instruktører.

2

Modtagere på springbanerne skal være fortrolige med og øvede på de aktuelle baner,

inden de kan stå alene på en springbane. Ingen unge står alene på baner som trampolin,

kraftspring, flik eller sværere spring.

Deltagere på springhold (uanset alder) bør løbende igennem hele sæsonen instrueres om,

at det IKKE er tilladt at benytte redskaberne, medmindre en af instruktørerne eller

hjælperne på holdet er klar til at modtage springeren.

Endvidere trænes gymnasterne i køkultur (hold afstand, løb ikke ind foran en, der skal

til at springe, undlad at pjatte/skubbe i rækkerne).

De mindre børn skal ligeledes instrueres om, at de ikke har adgang til redskabsrummet

alene.

Under træningen er der:

ingen tyggegummi eller andet spiseligt i hallen

ingen hængende ørenringe eller halskæder

Ingen med langt løst hår – dette skal sættes op ved spring

Beredskabet

Alle instruktører og hjælpetrænere skal kende indholdet af denne instruks og

kriseberedskabsplanen ( er under udarbejdelse)

Når der træffes beslutning om at oprette et springgymnastikhold, skal det vurderes,

om antallet af voksne er tilstrækkeligt i forholdet til antallet af deltagerne børn – hvis

dette vurderes negativt nedlægges holdet. På et springhold for børn under 14 år skal

der tilstede i hallen være minimum 2 voksne instruktører/trænere, som har kendskab til

børnene.

Mindst to instruktører eller hjælpere på hvert hold skal have kendskab til førstehjælp,

samt være i stand til at overskue og give instruktioner til hele holdet på en gang.

Instruktører og hjælpeinstruktører skal vide, hvordan man yder førstehjælp, tilkalder

assistance og informerer rigtigt.

Ved alvorlige skader ydes livreddende førstehjælp.

Børnene samles et passende sted – sørg for at få alle med.

3

Tilkald af hjælp ved mindre alvorlige skader

Ved mindre alvorlige skader tilkaldes forældre i henhold til navneliste efter behov.

Der er normalt ikke behov for yderligere information til bestyrelse eller øvrige

forældre.

Tilkald af hjælp ved alvorlige skader

Skaf overblik

Giv livreddende førstehjælp

Saml de øvrige børn et passende sted

Dette vil i første omgang være i hallen, hvor man kan overskue børnene.

Tilkald hjælp

Ved behov for ambulance skal denne helst tilkaldes fra telefon i cafeteriet.

Halinspektør informeres om hændelsen, og det aftales, hvilke døre der evt. skal låses op

for ambulancepersonalet.

Der sendes nogen ud til parkeringspladsen for at guide ambulancen til den rigtige

indgang.

Tilkald barnets forældre – brug afkrydsningslisten.

Når det er muligt – vurder om børnene med fordel kan flyttes til andet lokale.

Hvis børnene flyttes, er det vigtigt, at der er tilstrækkeligt antal voksne og hjælpere

til rådighed for at sikre at alle børn samles, og der ikke er nogen der forsvinder på

vejen.

Informer en person fra adresselisten bagest i denne instruks om hændelsen.

Vedkommende vil sørge for at tilkalde voksne, som kan bistå ved eventuel aflysning af

hold, pasning af børn, telefonopringninger til forældre, som skal hente deres børn,

iværksættelse af krisehjælp til trænere/hjælpere m.v.

Bevar overblikket

Når alle børn er afleveret /afhentet af deres forældre, og disse er informeret kort om

hændelsen, bør følgende overvejes:

Krisehjælp

De-briefing

Orientering af skole

Forløb af holdets næste træning

4

Hjælpemidler

Denne instruks samt ajourført tilkaldeliste ligger………

Førstehjælpskasse ligger i stålskab i redskabsrum

Isposer hentes i cafeteriet hos halinspektøren (husk at aflevere brugte poser igen)

Elastikbind ligger…..

Maske for kunstigt åndedræt ligger…….

Tilkaldeliste ved alvorlige hændelser

Der ringes først til den øverste på listen – hvis der ikke opnås kontakt, fortsættes til

den næste o. s. v.

Navn 1

Navn 2

Navn 3

Navn 4

Navn 5

Forebyggende:

Endvidere er nævnt følgende ideèr: Minimum alder på hjælpetrænere ?

Modtagekurser på springhold ?

04-08-08

Sikkerhedsinstruks